Firma MEGABUD Gamalczyk & Garczy?ski Sp?ka Jawna w obecnej formie istnieje na rynku

od stycznia 2006 roku, ale tworz?cy j? wsplnicy na rynku us?ug budowlanych dzia?aj? ju? od ko?ca lat dziewi??dziesi?tych.

G?wnym profilem dzia?alno?ci firmy jest wykonawstwo parkingw, drg i placw z kostki brukowej.
Firma zatrudnia wyspecjalizowan? kadr? budowlan? sk?adaj?c? si? ze specjalistw w bran?y drogowej.


W chwili obecnej na umow? o prace zatrudniamy 20 osb i ilo?? ta jest systematycznie zwi?kszana w zale?no?ci od aktualnych potrzeb.

Posiadamy tez baz? w?asnych podwykonawcw, dzi?ki temu du?e zadania nie stanowi? dla nas ?adnego problemu.

 

(C) 2010-2011 Megabud Gamalczyk&Garczyński Sp.J.
Kompiko -projektowanie stron i sklepów internetowych